Privacyverklaring

Voor elke behandeling wordt er een dossier aangelegd. In dit dossier worden alle gegevens over de cliënt elektronisch vastgelegd. Er worden binnen de praktijk hoge eisen gesteld aan het omgaan met de privacy. 

PRIVACYSTATEMENT 

Mind And Reflection (MAR) Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening gevestigd te Nissewaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80175945, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. 
Dit privacy statement legt uit hoe MAR met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

1. Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie MAR persoonsgegevens verwerkt:

a.     (potentiële) cliënten;

b.     bezoekers aan de praktijk van MAR;

c.     bezoekers van de website www.mindandreflection;

d.     alle overige personen, die met MAR contact opnemen of van wie MAR persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens
MAR verwerkt persoonsgegevens die:

a.     een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b.     tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van MAR: er worden geen gegevens verzameld en of verwerkt, ten tijde van surfgedrag van bezoekers aan de website. Ook worden er geen gegevens opgeslagen en-of geanalyseerd. Er worden geen cookies geplaatst bij bezoek aan de website.


3. Doeleinden verwerking 
MAR verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a.     het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b.     het onderhouden van contact en verstrekken van informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c.     het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens. 

4. Rechtsgrond
MAR verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a.     toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b.     uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden;

c.     een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een behandeldossier bij te houden of het BSN te registreren;

d.     een gerechtvaardigd belang

5. Verwerkers
MAR kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van MAR persoonsgegevens verwerken. MAR sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst, die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. 

6. Persoonsgegevens delen met derden
MAR deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. MAR deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld. 

7. Doorgifte buiten de EER 
MAR geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt MAR er zorg voor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

8. Bewaren van gegevens
MAR bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. MAR hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a.     persoonlijke gegevens: 2 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b.     (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c.     bezoekers van de website: er worden geen gegevens via de website bewaard.

9. Wijzigingen privacy statement
MAR kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van MAR gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht MAR te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met MAR door een schriftelijk verzoek te richten aan Mind and Reflection,
email: info@mindandreflection.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop MAR persoonsgegevens verwerkt, kunt u via deze weg contact opnemen met haar. Een klacht tracht zij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

  

E-mailen
Bellen
Map